ყę DΦκ৸ƮǞЯę ЯǞvǞПi

 ڪار سـפֿـتے پیش رפּ בارܢܢ : بعـב از رᓅـتنت بایـב زنـבـہ بمانܢܢ !

+ چهارشنبه بیست و نهم بهمن 1393 | 21:33 | ᾋʀṨђἿḋᾋ |

 بـہ بضیـــاـᓄ با๛ گـᓅــــت:
 
 ڪـפּـچــــפּـلـפּ زیـــاـבے رᓅـتــے تـפּ ᓅـــاز لاـפּـ...
 
 هــــ!ــــه..
 
 بپــا نــرے تـפּ ᓅـاضـــلاب...

+ جمعه دهم بهمن 1393 | 20:25 | ᾋʀṨђἿḋᾋ |

Sara